Banner

เทคนิคการบำรุงรักษา

การพยายามรักษาสภาพของเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา

การบำรุงรักษารถแทรกเตอร์

รถแทรกเตอร์ คือรถใช้งานอย่างหนักหน่วงในการเกษตร หรือหากใช้ในภาคอื่นๆก็ยังถือว่าถูกใช้งานหนักเช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้อายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น เกษตรกรจะต้องบำรุงรักษา เปลี่ยนอะไหล่ หรือตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องยนต์และส่วนควบอื่นๆตามระยะที่กำหนด ซึ่งเกษตรกรที่มีรถแทรกเตอร์จำเป็นต้องมีความรู้และสามารถทำได้ ไม่มากก็น้อย เพราะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าบำรุงรักษา ให้เสียเงินซื้อเฉพาะอะไหล่หรือส่วนต่างๆที่ต้องเปลี่ยน ซึ่งแน่นอนว่าในคู่มือการใช้งานรถแทรกเตอร์มีบอกวิธีการและระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว (เพิ่มเติม…)

Banner